top of page

Ranganna Gaeilge ar ais | Irish language classes returning | Nicht Clesses

As Gaeilge

Le teacht an Fhómhair tagann na gnáth-deiseanna aníos do dhaoine fásta bheith ag freastal ar ranganna oíche i go leor ábhar agus caitheamh aimsire (agus ar ranganna maidine dóibh siúd atá ar fáil le linn an lae). I mbliana feiceann an baile réimse leathan de ranganna Gaeilge ná bhfaca sé ó luath-laethanta Chonradh na Gaeilge sna chéad blianta den fichidiú aois. Tá ranganna sean-bhunaithe iontaofa an U3A ar fáil go fóill sa bhliain acadúil seo le cur chuige hibrid agus ar líne, a bheith ag freastal ar Ardrang 10.30 – 12.00 Dé Máirt (beo in iar-fhoirgnimh Scoil na Mainistreach), agus Bunrang ar siúl 9.45 – 10.45 leis an Mheánrang ina dhiaidh í 11.00 – 12.30, an dhá cheann acu ar líne ar an Déardaoin. Tá an CLG páirteach mar sholáthróir ranga arís le CLG Tomás Davis agus agus Cumann Naomh Eoin Bosco ag tairiscint ranganna ag gach leibhéal (tuilleadh eolais ar fáil ar a laethanta Facebook). Tá Club na nOibrithe Caitliceacha, Sráid Hill, Iúr Cinn Trá, ag soláthar ranganna do gach cumas chomh maith. Mar sin de tá deiseanna ann do dhaoine fásta meascán d’ionaid a roghnú agus é níos fusa do dhaoine ná riamh freastal ar ranganna.


Idir an dá linn, beidh Craobh an Iúir de Chonradh na Gaeilge, atá ag soláthar ranganna sa bhaile gan teip ó 1897, ag cur tús leis an téarma úr sa seachtain dár tús an 25 Meán Fómhair. Is dáta tosaithe traidisiúnta é seo a ligeann don Chraobh páirt a ghlacadh in Oíche Chultúir (22 Meán Fómhair). Tá réimse ranganna, beo sa Ghaeláras ar Shráid an tSéipéil Uachtair, leis an bhunrang á ghlacadh ag Peadar Ó hEochaidh, an Meánrang Íochtair le Séamus Mac Dhaibhéid, an Meánrang Uachtair le Gearóid Mac Dhaibhéid agus Ardrang le Muiris Mac Dhaibhéid. Tá tacaíocht bhreise ar fáil le linn an lae dóibh siúd atá cláraithe ar an Mheánrang Uachtair le tacú le foghlaimeoirí a bhfuil sprioc acu Fáinne Óir a bhaint amach. Tá an-rachairt ar ár gclár “Faigh Fáinne – Caith Fáinne” sa bhaile agus níos faide i gcéin. Tá mír bhreise shuimiúil de chlár na bliana seo agus intreoir sé-cheacht á chur ar fáil ag an Dr. Niall Comer. Beidh an cúrsa núálach seo, atá deartha go háirithe dóibh siúd atá úrnua don Ghaeilge, ina chuidiú iontach do ghlantosaitheoirí atá ag freastal ar ranganna in ionaid eile chomh maith. Tá breis agus 200 bliain de thaithí múinteoireachta ag na múinteoirí ranga i gCraobh an Iúir le chéile agus tá siad lán sásta go bhfuil ardú ag teacht ar líon na n-ionad atá ag soláthar ranganna i mbliana. Tá gach eolas ar ranganna Chraobh an Iúir ar fáil ar leathanach Facebook Ghaeláras Mhic Ardghail agus tá tuilleadh eolais ar Oíche Chultúir ar fáil ó gaelarasmhicardghail@gmail.com.


In English

Autumn brings the usual and welcome opportunities for adults to attend evening classes in many pastimes and disciplines (with daytime classes for those who are available). This year the town sees a whole range of Irish language classes and venues that hasn’t been witnessed since the early days of the Gaelic League in the first decades of the twentieth century. Long-running and reliable U3A classes this academic year remain a hybrid of live and online provision and are scheduled to cater for the Ardrang 10.30-12.00 on Tuesdays (live in the former Abbey Building), while the Bunrang 9.45-10.45, followed by the Meánrang 11.00-12.30, both occur online on Thursdays. The GAA have again joined the providers with Tomás Davis CLG and Cumann N. Eoin Bosco offering a menu of classes across the full ability range (see their respective Facebook pages). The Catholic Workingmen’s Club, Hill Street Newry, are also providing classes that cater for all ability levels. There are therefore opportunities for adults to combine venues and there should be a fresh impetus to return to Irish for those whose attendance at classes has lapsed.


Meanwhile, Newry Gaelic League/Craobh an Iúir, who have been providing Irish classes in the town without fail since 1897, will open its own term on the week commencing 25th September. This is a traditional starting date and allows for Branch participation in Oíche Chultúir/Culture Night (22 September). The suite of classes, held live in the Upper Chapel Street Gaeláras, covers the Early Learners group with Peadar Ó hEochaidh, the Lower Meánrang with Séamus Mac Dhaibhéid, the Higher Meánrang with Gearóid Mac Dhaibhéid, and the popular Ardrang with Muiris Mac Dhaibhéid. Additional daytime support for those registered in the Higher Meánrang class will be arranged to help learners prepare for the Fáinne Óir. Our Faigh Fáinne-Caith Fáinne programme is proving popular at home and abroad. An attractive novel feature of this year’s programme is a six lesson Introduction to Irish module to be delivered by Dr. Niall Comer. This is an innovative course, specially prepared for those new to Irish, and should complement lessons for absolute beginners that occur at other venues. The five Newry Gaelic League tutors have been teaching Irish for a combined total of 200 plus years and are delighted that the mantle of teaching is being shared and that the number of town locations has been substantially augmented this year. All details of Craobh an Iúir classes are on the Gaeláras Facebook page and additional information about Oíche Chultúir is available from gaelarsmhicardghail@gmail.com.


In Ulster Scots

As iver the beck enn brings wi’ hit gyely welcum chansts fer adults tae gae tae nicht clesses in a wheen o’ differ pas’tims an’ subjects (wi’ clesses in the daytim’ fer thaim fit tae gae). The yeir the toon haes a clatter o’ differ Airish leid clesses an’ venues at havnae been seen sine the early days o’ the Gaelic League aa the stairt o’ the las’ century. The yeir yinst agin the lang rinnin an’ reliable U3A clesses ir a hybrid o’ live an’ oanline proveesion an’ ir fer caterin fer the Ardrang 10.30 – 12.00 ivry Tuesday (live in the aul Abbey biggin), quyhles the Bunrang 9.45 – 10.45, follaed bae the Meánrang 11.00 – 12.30, oanline ivry Thorsday. Yinst agin the GAA baes joinin’ the providers wi’ Tomás Davis CLG an’ Cumann N. Eoin Bosco offerain clesses acroass the fu’ range o’ abilities, (leuk aa thair differ Facebook pages fer mair wittens). The Catholic Workingmen’s Club, Hill Street, Newry ir pittin oan clesses fer aa abilities.

Oan accoont o’ aa o’ thon thaire ir chansts fer adults tae uise differ venues sae thaire shud bae a fresh impetus tae gae beck tae Airish fer thaim at hae lapsed fae gaen tae clesses.

Langside aa the daeins leeted abeen Newry Gaelic League/Craobh an lúir at haes pit oan /Airish clesses in the toon wi’oot fail sine 18&97 wul stairt hit’s ain term in the sennicht stairtin oan 25th Sictimmer. Thon baes a tradeetional date at alloos the brench tae tak’ pairt in Oíche Chultúir/Culture Nicht, (22 Sictimmer). Thon suite o’ clesses baes hel’ live in the Apper Chapel Street Gaeláras an’ covers the early lairners curn wi’ Peadar O’ hEochaidh, the Laigher Meánrang wi’ Seamus MacDhaidhéid, the heigher Meánrang wi’ Gearóid MacDhaibhéid an’ the weil laiked Ardrang wi’ Muiris MacDhaidhéid. Mair daytime hefts fer thaim registered in the heigher Meánrang cless wul bae set ap tae heft lairners tae mak’ ready fer Fáinne Oir. Oor Faigh Fainne – Caith Fáinne programme baes weill laiked baith aa hame an’ owreseas. A popular new maide pairt o’ the yeir’s programme baes a sax pairt introduction tae Airish moduletae bae gien bae Dr. Niall Comer. Thon baes a new cless o’ coorse maide fer thaim at ir new tae Airish, an shud heft lessons fer oot an’ oot beginners at tak place in ither venues. The five Newry Gaelic League tutors hae been teachin’ Airish fer mair nor 200 yeirs atween thaim an ir sarious gled at the mantle o’ teachin’ wul bae shaired , an’ at the ris’ in the nummer o’ venues fer classes in the toon.

Aa wittens o’ Craobh an lúir clesses ir oan the Gaeláras Facebook page an’ mair wittens aboot Oiche Chultúir can bae gat fae gaelarsmhicurdghail@gmail.com

ความคิดเห็น


bottom of page